Planeta ziemia informacje dla dzieci

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, potrafi być przyznana za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową zaliczana stanowi w formy, gdyby nie tkwią w niej żadne czynniki wybuchowe, co zapewnia wykorzystywanie w niej wszelkich standardowych produktów.

A za wybuchową, kiedy trwają w niej czynniki w skóry gazu lub pyłu, które ewentualnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa prezentowana jest także mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem rozgrywa się w oparciu o klasyfikację na platformie prawdopodobieństwa oraz momentu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy wyróżniają się na trzy strefy: - strefę 0 - charakteryzuje się tym, iż jest przestrzenią, w której jeszcze pożądaj przez długie czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne występują tylko czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, i jak występuje - płaci się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie płaszczyzny jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale pożądaj przez duże okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może przyjść momentami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego pyłu nie istnieje w trakcie normalnego działania, i jeśli wystąpi - zatrzymuje się wyłącznie przez bliski czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zaufania oraz higieny pracy.